FAQs Complain Problems

समाचार

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निः शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- बढीमा सात दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- अमिन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १०००।००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) चालु आ.व.को मालपोत तिरेको रसिदको फोटोकपी
२)जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको    फोटोकपी
३  वडा नक्सा, टेस्फायल
४  निवेदन
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२५०।–(नाता प्रमाणित बाहेक)
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपाली भाषामा लेखिएको सिफारिश कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित शाखाहरुबाट
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- १००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

माथि उल्लेखित प्रशासन शाखाबाट गरिने सिफारिश बाहेक अन्य विविध प्रकारका सिफारिश गर्दा विषयस“ग सम्बन्धित आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नु पर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३) रु.१०।– को टिकट 
 

Pages

जानकारी