FAQs Complain Problems

समाचार

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

No front page content has been created yet.

पदाधिकारी

Hari Kumar Rana
Mayor
9852672311
Kamala Khatiwada
Deputy Mayor
Radha Krishana Khatiwada
Chief Executive Officer
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा दर्ता गर्न आएमा निशुल्क र सो पछि आएमा रु. ५०।– र एक बर्ष पछि जरिवाना रु ५०।०० थप
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध विच्छेद अनुसूची फाराम
२) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३) कानून बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणको प्रतिलिपी
४) जनसंख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- २ घण्टाभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा दर्ता गर्न आएमा निशुल्क र सो पछि आएमा रु. ५०।– र एक बर्ष पछि जरिवाना रु ५०।०० थप
आवश्यक कागजातहरुः-

१) बसाई सरी आएको हकमा बसाई सराई दर्ता अनुसूची फाराम भरी बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्र 
   सहित पेश गर्नु पर्ने,
२) घर मुलीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
३) बसाई सरी आएको हकमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास गरेको प्रमाण 
४) बसाई सरी जानेको हकमा दर्ता अनुसूची फाराम भरी पेश गर्नु पर्ने
५) जनसंख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- २ घण्टाभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा दर्ता गर्न आएमा निशुल्क र सो पछि आएमा रु. ५०।– र एक बर्ष पछि जरिवाना रु ५०।०० थप
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सूचकले भरी पेश गरेको अनुसूची फाराम,
२) मृतकको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
३) सूचकको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
४) न.पा.क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट आएको भए बसाई सराईको प्रतिलिपी,
५ं) सूचक परिवारभित्रको हुनुपर्ने 
६) जनसंख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- २ घण्टाभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा दर्ता गर्न आएमा निशुल्क र सो पछि आएमा रु. ५०।– र एक बर्ष पछि जरिवाना रु ५०।०० थप
आवश्यक कागजातहरुः-

१) पति पत्नी दुवै जना उपस्थित भै संयुक्त रुपमा भरी सही छाप गरेको विवाह दर्ता 
   अनुसूची फाराम
२) पतिको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य, (पत्नीको सन्दर्भमा विवाह हुनु 
   अगावै ना.प्र.प. बनाएको भए पेश गर्नु पर्ने)
३) न.पा.क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट आएको भए बसाई सराईको प्रतिलिपी,
४) जनसंख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- २ घण्टाभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा दर्ता गर्न आएमा निशुल्क र सो पछि आएमा रु. ५०।– र एक बर्ष पछि जरिवाना रु ५०।०० थप
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सूचकले भरी पेश गरेको अनुसूची फाराम
२) नवजात शिशुको बुवा÷आमा दुवैको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
३) न.पा.बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
४) जनसंख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- २ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन,
२) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
३) उमेर नपुगेको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,
४) न.पा.बाट उपलब्ध गराएको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पेश गर्ने फाराम भरेको,
५) अपांगता भएको अंग देखिने गरी फोटो २ प्रति
६) सम्बन्धित वडाको सिफारिश 
 

सेवा प्रकारः- दर्ता
सेवा समयः- श्रावणदेखि मंसीर महिना सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदकको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपि,
२) सेवाको किसिमअनुसार आवश्यक प्रमाणको प्रतिलिपि 
३) बसाई सरी आएको भए सो प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिे
४) वडाको किटान सिफारिश(एकल महिलाको लागि)

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा÷प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत÷समुदाय परिचालक
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) टोल विकास संस्थाको वैठकबाट ऋण माँग गरेको निर्णयको प्रतिलिपी,
२) टो.वि.स.को लेटर प्याडमा ऋण माँगका लागि निवेदन छाप सहितको,
३)कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको ऋण माँग पत्र भरी पेश गरेको
४)सम्झौता ागर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
५)सामाजिक परिचालकको सिफारिश
 

Pages

जानकारी