FAQs Complain Problems

समाचार

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

No front page content has been created yet.

पदाधिकारी

Hari Kumar Rana
Mayor
9852672311
Kamala Khatiwada
Deputy Mayor
Radha Krishana Khatiwada
Chief Executive Officer
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा ÷समुदाय परिचालक
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) टोल विकास संस्थाको वैठकबाट बैंक खाता खोल्नका लागि गरेको निर्णयको 
  प्रतिलिपी,
२) टो.वि.स.को लेटर प्याडमा बैंक खाता खोल्न सिफारिशका लागि निवेदन छाप 
   सहितको,
३) बैंक खाता संचालन गर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
४) सामाजिक परिचालकको सिफारिश,
५) फोटो
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा ÷समुदाय परिचालक
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) टोल विकास संस्थाको वैठकबाट गरेको निर्णयको प्रतिलिपी,
२)  टोल विकास संस्थाको विधान,
३) टो.वि.स.को लेटर प्याडमा संस्था दर्ताका लागि निवेदन छाप सहितको,
४) वडा अध्यक्ष÷वडा नागरिक मञ्चको सिफारिश
५) सामाजिक परिचालकको सिफारिश,
 

सेवा प्रकारः- दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगर सभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  संस्था दर्ताको लागि संस्थाको लेटर प्याडमा निवेदन,
२)  संस्थाको विधानको प्रतिलिपी,
३) संस्था दर्ताका लागि संस्थाको निर्णय प्रतिलिपी,
४) संस्थाको कार्यसमितिका पदाधिकारी हरुको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
५) सम्बन्धित वडा अध्यक्ष÷वडा नागरिक मञ्चको सिफारिश     नगर सभाको  
    निर्णयअनुसार 
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- प्रति लाख रु १५० का दरले
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पुर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) निवेदकको परिचय खुल्ने प्रतीलिपी

३) घटना सग सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजातको प्रमाणहरुको प्रतीलीपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- दर्ता भएको मितिले ३ महिना भित्रमा
जिम्मेवार अधिकारीः- मेलमीलाप केन्द्र, न्यायीक समीती
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पुर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) निवेदकको परिचय खुल्ने प्रतीलिपी

३) घटना सग सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजातको प्रमाणहरुको प्रतीलीपी

४) आवश्यक्ता अनुसार नापी र स्थलगत रुपमा तयार पारिएको

 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- दर्ता भएको मितिले ३ महिना भित्रमा
जिम्मेवार अधिकारीः- मेलमीलाप केन्द्र, न्यायीक समीती
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पुर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) निवेदकको परिचय खुल्ने प्रतीलिपी

३) घटना सग सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजातको प्रमाणहरुको प्रतीलीपी

४) आवश्यक्ता अनुसार नापी र स्थलगत रुपमा तयार पारिएको मुचुल्का

 

सेवा प्रकारः- दर्ता
सेवा समयः- दर्ता भएको मितिले ३ महिना भित्रमा
जिम्मेवार अधिकारीः- मेलमीलाप केन्द्र, न्यायीक समीती
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- जग्गा विबाद रु.१००० र अन्य विबाद रु.५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पुर्ण तथ्य खुलेको निवेदन
२) निवेदकको परिचय खुल्ने प्रतीलिपी
३) घटना सग सम्बन्धित सम्पुर्ण    कागजातको प्रमाणहरुको प्रतीलीपी
४) आवश्यक्ता अनुसार नापी र स्थलगत रुपमा तयार पारिएको मुचुल्का

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- तुरून्त
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पुर्ण तथ्य खुलेको निवेदन
२) निवेदकको परिचय खुल्ने प्रतीलिपी
३) घटना सग सम्बन्धित सम्पुर्ण    कागजातको प्रमाणहरुको प्रतीलीपी
४) आवश्यक्ता अनुसार नापी र स्थलगत रुपमा तयार पारिएको मुचुल्का
 

Pages

जानकारी