FAQs Complain Problems

समाचार

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजपत्र प्राप्त भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  उपभोक्ता समितिको निवेदन,
२)  निर्णय प्रतिलिपी,
३) खाता संचालन गर्ने व्यक्तिको दस्तखत नमूना कार्ड
४. सम्वन्धित व्यक्तिहरुको फोटो र नागरिकता
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- भुक्तानीका लागि निर्णय भए पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कार्यस“ग सम्बन्धित कागजात र धरौटी खातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर
२) निवेदन, आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित शाखाको निर्णय तथा सिफारिश
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- भुक्तानीका लागि बिल स्वीकृत भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) आवश्यकता अनुसार निवेदन,
२) बिल भर्पाई,
३) प्रकाशित सूचना विज्ञापनको प्रति
४) प्रकाशनको लागि आदेश भएको पत्र निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ठेकेदारको निवेदन,
२) टिप्पणी,
३) रनिङ्ग तथा ठेक्का सम्बन्धी बिल
४) ठेक्का सम्झौता पत्र
५) नापी किताब,
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कागजपत्र प्राप्त भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  उपभोक्ता समितिको निवेदन,
२) उपभोक्ता समितिको भेलाबाट योजना सम्पन्न भई बिल भर्पाई पास भएको निर्णयको प्रतिलिपी,
३) उपभोक्ता समितिले योजना फरफारक गर्न न.पा.मा माँग गरेको निर्णयको प्रतिलिपी,
४) योजना तथा प्राविधिक शाखाको मूल्यांकन तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, जाँचपास तथा फरफारकको प्रतिलिपी
५) अनुगमन समितिको सिफारिश
६) योजनाको भूक्तानी दिने अन्तिम टिप्पणी

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कागजपत्र प्राप्त भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  उपभोक्ता समितिको निवेदन,
२)उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी,
३) कामको मूल्यांकन फाराम
४)अनुगमन समितिको सिफारिश

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- याेजनाकाे प्रकृति अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  उपभोक्ता समितिको निवेदन,
२)उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी,
३) कामको मूल्यांकन फाराम
४)अनुगमन समितिको सिफारिश

सेवा प्रकारः- संझाैता
सेवा समयः- तुरून्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) वडा अध्यक्ष÷वडा सचिवको रोहवरमा भएको उपभोक्ताको भेलाको निर्णय प्रतिलिपी 
२) उपभोक्ता समितिको निर्णय
३) योजना शाखाबाट भएको लागत अनुमान

 

Pages

जानकारी