FAQs Complain Problems

समाचार

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

No front page content has been created yet.

पदाधिकारी

Hari Kumar Rana
Mayor
9852672311
Kamala Khatiwada
Deputy Mayor
Radha Krishana Khatiwada
Chief Executive Officer
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- बढीमा सात दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- न.पा. शिक्षा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- उच्च मा.वि.(१० ं २) तथा सो भन्दा माथिको रु.४०००।– मा.वि.को लागि रु. ३०००।– नि.मा.वि. लाई रु.२०००।– प्रा.वि.को लागि रु.१००० ।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित विद्यालय वा व्यवस्थापन समितिको अनुरोध पत्र (निवेदन)
२)विद्यालय संचालन समितिको वैठकको निर्णयको प्रतिलिपी,
३) नया“ विद्यालय संचालन गर्नका लागि शिक्षा नियमावली बमोजिम विद्यालयको विवरण भरिएको फाराम
४)सम्बन्धित वडा अध्यक्ष÷वडा नागरिक मञ्चको सिफारिश
५) स्थलगत अनुगमन गर्ने
६) वोर्ड बैठकको निर्णय
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकताको प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
३) स्कुल वा क्याम्पसमा अध्ययन गरेको प्रमाणको प्रतिलिपी,
४) जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
५) बसाई सरी आएको भए बसाई सराई

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ११०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन,
२)सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
३)वडाको सिफारिश
४)आवश्यक भएमा सरजमीन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. २६
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन,
२)निवेदकको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
३) वडाको किटान सिफारिश
४) मृत्युदर्ता वा जन्मदर्ताको प्रतिलिपी
५) आवश्यकताअनुसार प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५) जनसख्या कार्ड
६) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ११०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन
२)निवेदकको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
३) नाम थर फरक परेको सम्बन्धित कागजपत्रको प्रतिलिपी, 
४) वडाको किटानी सिफारिश
५) जनसख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- बढीमा सात दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- एक कठ्ठासम्म रु ३००।०० (अक्ष्ँरेपी रु तीन सय मात्र) सो माथि प्रति कठठा ३०।०० (अक्षरेपी रु तिस मात्र)
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन,
२) निवेदकको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि, 
३) जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी, 
४) चालु आ.व.को सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी, 
५) लगत कट्टाका लागि दुवै पक्षको मञ्जुरी भएको संयुक्त मञ्जुरी पत्र, (उपस्थित हुने )
६) मृतकको नामबाट नामसारी गर्नु पर्ने भएमा मृत्युदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, 
७) मृतकसगको नाता प्रमाणित गरेको प्रमाणको प्रतिलिपी 
८)आवश्कता हेरी सर्जमिन
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- बढीमा सात दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति कठ्ठा रू. २०
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन,
२)  निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपी,
३) मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाणको प्रतिलिपी
४)जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी,
५)  कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,
६) मृतकस“गको नाता प्रमाणित गरेको प्रमाणको प्रतिलिपी,
७) एकभन्दा बढी हकवाला भएमा मञ्जुरीनामा (स्वयम हुनु पर्ने )
८) सम्बन्धित हकदारहरुको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
९) अंशबण्डाबाट हक स्थापित भएको अवस्थामा अंशवण्डा कागजको प्रतिलिपी
१०) वडाको सिफारिश 
११) आवश्यकता हेरी सर्जमिन   
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २६०।– नेपालीमा ५००।०० अगे्रजीमा
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको निवेदन फाराम गर्ने,
२) वडा अध्यक्ष÷वडा नागरिक मञ्चको सिफारिश
३) निवेदक तथा नाता प्रमाणित गराउनु पर्ने सबैको नागरिकता प्रमाण पत्रको  प्रतिलिपी,
४) १६ वर्ष उमेर नपुगेका नातेदारका हकमा जन्मदर्ता प्रमाणको प्रतिलिपी,
५) विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
६) स्वर्गीय नातेदारको हकमा मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाणको प्रतिलिपि,
७) बाहिरबाट आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
८) हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २÷२ कपी,
९) पेन्सनको हकमा पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि 
   (फोटो प्रमाणित गर्ने व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ)
१०) जनसख्या कार्ड
११) वडा सिफारिश 
१२) उल्लेखित प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपी लिई आउदा सक्कल प्रमाण समेत साथमा रहनु अनिवार्य  छ ।
१३) आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन
 

Pages

जानकारी