FAQs Complain Problems

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

पदाधिकारी

हरि कुमार राना
नगर प्रमुख
९८५२६७२३११
पंकज भूर्तेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
arjundharamun@gmail.com
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची बमोजिमको फाराम कालो मसीले भरेको
२) हराएको÷झुत्रो भएको÷अक्षर वा फोटो नबुझीने भएमा उक्त ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी 
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) २ प्रति  फोटो 
२) निवेदन
३) नागरिकताको प्रतिलिपी
४) स्वयम् आँफै उपस्थित

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू ५५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची नं.७ बमोजिमको फाराम कालो मसीले भरेको,
२)  हालसालै खिचेको फोटो थान २ 
३) निवेदकको पतिको नागरिकता प्र. पत्रको प्रतिलिपि,
४) कुन देशको नागरिक हो उक्त देशको नागरिकता त्याग गरेको वा त्याग्न कार्वाही चलाएको कागजको प्रमाणको प्रतिलिपी,
५) विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
६) जनसख्या कार्ड अनिवार्य 
७) वडा सिफारिश 
८) जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
९) उल्लेखित प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपी लिई आउ“दा सक्कल प्रमाण समेत साथमा रहनु अनिवार्य छ ।
१०) जनसख्या कार्ड
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची नं.१ बमोजिमको फाराम कालो मसीले भरेको,
२)  हालसालै खिचेको फोटो थान २ 
३) निवेदकको बुवा÷पति वा सनाखत गर्ने घर परिवारको व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
४) विवाहित महिलाको हकमा माइती तर्फको बुवा÷दाजु÷भाईको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
५) जन्मदर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
६) जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ( कक्षा आठ वा एस.एल.सी )
७) अन्य गा.वि.स.÷न.पा.बाट बसाई सरी आएको व्युिक्तको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, 
८) निवेदकको बुवा÷पतिको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
९) उल्लेखित प्रमाणहरुको प्रतिलिपी लिई आउ“दा सक्कल प्रमाण समेत साथमा रहनु अनिवार्य छ ।
१०) मतदाता परिचय पत्र 
११) वडाको सिफारिश
१२) जनसख्या कार्ड 
१३) आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन सर्जमिन समय सात दिन भित्र)

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- तुरून्त
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता चलानी तथा सोधपुछ इकाई
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

न.पा.लाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क दस्तुर बुझाई कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको कर्मचारीबाट दस्तखत भएपछि

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- तुरून्त
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता चलानी तथा सोधपुछ इकाई
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन वा संघ संस्था र कार्यालयको पत्र माथि कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको कर्मचारीबाट तोक आदेश भएपछि ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
  • पति पत्नी दुवै जना उपस्थित भै संयुक्त रुपमा भरी सही छाप गरेको विवाह दर्ता अनुसूची फाराम
  • पतिको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य, (पत्नीको सन्दर्भमा विवाह हुनु अगावै ना.प्र.प. बनाएको भए पेश गर्नु पर्ने
  • न.पा.क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट आएको भए बसाई सराईको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
  • सूचकले भरी पेश गरेको अनुसूची फाराम
  • नवजात शिशुको बुवा÷आमा दुवैको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी
  • न.पा.बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

Pages

जानकारी