FAQs Complain Problems

News

Application Letter

Post date Document
सूचीदर्ता निवेदन (सूचीकृत हुनको लागि निवेदन) 09/11/2022 - 11:25 PDF icon सूचीकृत निवेदन.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम 07/15/2021 - 12:35 PDF icon सम्पति विवरण.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम 07/15/2021 - 12:33 PDF icon स्थानीय सरकारी सेवा का स मू फाराम.pdf, PDF icon अधिकृत का स मू स्वास्थ्य.pdf, PDF icon सहायक का स मू सहायकस्तर स्वास्थ्य.pdf
भ्रमण आदेशको नमुना 02/25/2021 - 15:46 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
मर्मत आदेश 02/25/2021 - 11:41 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
भ्रमण प्रतिवेदनको ढाँचा 08/30/2019 - 12:36 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदनको ढाँचा.pdf
नाबालिक परिचय पत्रका लागि सिफारिस फारम 08/26/2019 - 12:27 PDF icon नाबालक परिचयपत्र.PDF, PDF icon नाबालिक परिचयपत्र २.PDF
विदा माग फारम 08/16/2019 - 15:02 PDF icon विदा माग फारम.pdf
चाैहदी तथा विक्री समेत 04/07/2016 - 10:39 PDF icon format of nivadan_.pdf
Application Letters 08/14/2015 - 13:57 PDF icon Apanga form1.pdf, PDF icon Apanga form2.pdf, PDF icon nata Praman nibedan-with muchulka.pdf